อัพเดตข่าวหุ้น TPAC : Crypto Stock Thailand

#TPAC #วิเคราะห์หุ้น #ข่าวหุ้น แนะนำหนังสือหุ้นดีๆ เพื่อนๆมาหาไปอ่านกันได้เลย… 📖 5 STEPS เทรดหุ้นจากเริ่มต้นจนเทรดเป็น ซื้อได้ในแอป Shope https://shp.ee/vvdr5e9 📔 สแกนหุ้น Mindset เทรดยัง ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/saxh3i9 📘 เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/y6sbpy9 📚 เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง พิมพ์ครั้งที่ 4 ซื้อได้ในแอป​ Shopee https://shp.ee/wsdquh9 📖 จับจังหวะ ซื้อขายหุ้นด้วย indicators ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/9mfk7s9 📔…

อัพเดตข่าวหุ้น TPAC : Crypto Stock Thailand

Source

0
(0)

#TPAC #วิเคราะห์หุ้น #ข่าวหุ้น
แนะนำหนังสือหุ้นดีๆ เพื่อนๆมาหาไปอ่านกันได้เลย…
📖 5 STEPS เทรดหุ้นจากเริ่มต้นจนเทรดเป็น
ซื้อได้ในแอป Shope https://shp.ee/vvdr5e9

📔 สแกนหุ้น Mindset เทรดยัง
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/saxh3i9

📘 เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/y6sbpy9

📚 เริ่มต้นลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง พิมพ์ครั้งที่ 4
ซื้อได้ในแอป​ Shopee https://shp.ee/wsdquh9

📖 จับจังหวะ ซื้อขายหุ้นด้วย indicators
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/9mfk7s9

📔 เทรดหุ้นด้วยกราฟ ฉบับมือใหม่
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/2shddc9

📘 คู่มือเล่นหุ้นแนว VI ฉบับสมบูรณ์ วิเคราะห์แบบเจาะลึกกับวิธีเล่นหุ้นเเนว VI
อธิบายง่ายๆ Step by Step
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/emf5xer

📚 เฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงิน
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/83maexr

📖 สร้างพอร์ตหุ้นให้รวยมั่งคั่งแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/avn6vir

📔 เจาะแก่น P/E วิธีเลือกหุ้น หนังสือหายากราคาสูงกว่าปก!!! หนังสือใหม่มือหนึ่ง
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/pkfgdmr

📘 Panyachondist หนังสือ115 กฎเหล็กนักเก็งกำไรหุ้นรายวันแบบออนไลน์
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/m2aec5r

📚 ออมในหุ้น
ซื้อได้ในแอป Shopee https://shp.ee/7xufbbr

TPAC ทุ่ม 484.1 ล้าน ซื้อ M/s Skypet Polymers
“พลาสติค และหีบห่อไทย” เข้าซื้อ M/s Skypet Polymers มูลค่า 484.1 ล้านบาท ด้วยเงินทุนของTPAC India จำนวน 376 ล้านรูปีอินเดีย หรือ 176.72 ล้านบาท และส่วนที่เหลือผู้ซื้อจะใช้เงินกู้จากธนาคารในอินเดีย โดย TPAC จะเข้าค้ำประกันเงินกู้ หวังรับผลประโยชน์และเข้าถึงลูกค้าของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการขยายกิจการบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมอินเดีย

นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TPAC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ว่า ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อธุรกิจโดย TPAC Packaging India II Private Limited1 (บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย TPAC Packaging India Private Limited (TPAC India ) ทั้งนี้ TPAC India เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ของ M/s Skypet Polymers

ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะเข้าซื้อธุรกิจ M/s Skypet Polymers ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศอินเดีย โดยประกอบธุรกิจการผลิต ดำเนินการ และค้า การขึ้นรูปพลาสติก ขวดพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวจะรวมถึงการเข้าซื้อทรัพย์สิน หนี้สิน เอกสาร และบันทึกต่างๆ สิทธิเอกสารแสดงสิทธิ รวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเข้าซื้อธุรกิจ”) โดยค่าตอบแทนทั้งหมดในการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 1,030 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 484.1 ล้านบาท

ขณะที่ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,400,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของผู้ซื้อภายหลังเพิ่มทุน ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 10 รูปีอินเดีย หรือประมาณ 4.70 บาท ให้แก่ Mr.S.Selvaraj (หุ้นส่วนรายหนึ่งของผู้ขายซึ่งมีผลประโยชน์ในการเป็นหุ้นส่วน อันได้แก่ ความเป็นเจ้าของและการแบ่งกำไรขาดทุน (Partnership Interest)) (ความเป็นหุ้นส่วน) ของผู้ขายในสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลประโยชน์ในการเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดของผู้ขาย) ในราคาจองซื้อหุ้นรวมไม่เกิน 94 ล้านรูปีอินเดีย หรือเท่ากับ 44.18 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้ง ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ขณะการจัดตั้งบริษัทผู้ซื้อเพื่อเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีขนาดรายการที่คำนวณตามเกณ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.32 ดังนั้น ภายหลังจากรวมขนาดรายการเข้ากับรายการได้มาของบริษัทฯ ในระยะเวลา 6 เดือน ขนาดรายการสูงสุดจะเป็นเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.97
สำหรับการซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์และสามารถเข้าถึงลูกค้าของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น เป็นการขยายกิจการบรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็งของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย อันจะทำให้บรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคอินเดียตอนใต้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจที่ครอบคลุมเพียงในภาคตะวันตกและภาคเหนือของอินเดีย ทำให้บริษัทฯ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในธุรกิจโดยการเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมทั้งทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุรา

โดยจะใช้เงินทุนจากการเข้าถือหุ้นในผู้ซื้อของ TPAC India จำนวน 376 ล้านรูปีอินเดีย หรือ 176.72 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ ผู้ซื้อจะใช้เงินกู้จากธนาคารในประเทศอินเดีย โดยบริษัทฯ จะเข้าค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามร่างข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการกู้ยืมเงิน ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินดังกล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้น หากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

0 / 5. 0